fbpx

Allmänna villkor

1. Bakgrund

Arkus AI AB är en registrerad privat vårdgivare i Sverige. Företaget tillhandahåller tjänster för genetiska tester och genetiska riskanalyser samt genetisk rådgivning.

Dessa villkor (“Avtalet“) gäller för tjänster (“Tjänsten”) som tillhandahålls av Arkus AI AB, org. nr. 559239-8811, (“Företaget“) och via webbplatsen“www.eiira.se”(Webbplatsen). Avtalet gäller mellan Bolaget och Kunder/patienter/användare (“Kunden”) som registrerar ett konto och/eller köper produkter via Webbplatsen. Genom att acceptera dessa villkor förstår kunden vad tjänsterna består av. 

2. Förutsättningar

För personer bosatta i Sverige måste kunden vara 18 år eller äldre för att få köpa tjänsten. För andra länder får Kunden inte köpa Tjänsten om (1) Kunden inte är myndig nog att ingå ett bindande avtal med Företaget, eller (2) Kunden inte får ta emot Tjänsterna enligt lagstiftningen i den jurisdiktion där Kunden är bosatt eller från vilken Kunden använder Tjänsterna.

3. Beskrivning av tjänsterna

Företaget tillhandahåller tjänster för genetiska tester och genetiska riskanalyser samt genetisk rådgivning.

  1. Eiira Genetic Profiles: Syftet är att ge kunderna information om deras genetiska förutsättningar så att de kan fatta välgrundade beslut om ärftliga sjukdomar. För detta ändamål erbjuds genetiska tester som Whole Genome Sequence eller Whole Exome Sequence. Eftersom riskerna för ärftliga sjukdomar påverkas av flera faktorer, varav två av de viktigaste är personlig information, släktträd och medicinsk historia. Riskanalysen utförs på grundval av dessa tre informationskällor. De genetiska profilerna erbjuder också alternativ för hantering av genetiska risker för att hjälpa kunderna att fatta sina beslut.
  2. Genetisk rådgivning via videomöten: Det hjälper kunderna att förstå genetiska tester, riskanalyser och hur de kan användas på ett fördelaktigt sätt. Tre steg ingår: 1) Kunden tillhandahåller personlig och (valfritt) familjeträd och medicinsk historia. 2) Företagets genetisk vägledare analyserar informationen. 3) genetisk vägledare ger kunden råd i ett videomöte.

Observera att kundens personuppgifter behövs för att kunna leverera produkten. Företaget behandlar kundens uppgifter seriöst. I sekretesspolicyn beskrivs detaljerna.

4. Beställning och köp av tjänsterna

Beställningar: Kunden kan beställa Företagets tjänster genom att följa den process som beskrivs på webbplatsen. Kunden bekräftar att genom att göra en beställning på webbplatsen är kunden skyldig att betala för tjänsterna.

Kunden uppmanas att läsa och kontrollera beställningen noggrant i varje skede av beställningsprocessen. Genom att skicka in en beställning via företagets webbplats bekräftar kunden att de betalningsuppgifter som anges i beställningen är giltiga och korrekta. Avtalet mellan kunden och företaget träder i kraft först när företaget har mottagit betalningen. Företaget kommer att debitera det förfallna beloppet på kundens valda betalningsmetod bland dem som anges på webbplatsen efter att företaget har mottagit beställningen. 

Om kunden ändrar sina kontaktuppgifter efter köpet av tjänsterna är det kundens ansvar att informera företaget om sådana ändringar, så att företaget vid behov kan kontakta kunden om beställningen. 

Priset för tjänsterna anges på webbplatsen och kan ändras från tid till annan, men ändringar påverkar inte en beställning som företaget redan har accepterat.

Köp: Priserna visas på webbplatsen. Det exakta priset för köpet visas när du checkar ut i köpet. För att köpa tjänsterna följer kunden de steg som vägleds av webbplatsen och gör betalningen.

5. Tillbakadragande och uppsägning 

Tillbakadragande: Kunden har som konsument rätt att frånträda detta avtal efter köpet av tjänsten. När det gäller Genetic Profile-produkter kan kunden utöva denna rätt genom att meddela företaget på customer-service@eiira.se inom 14 (fjorton) dagar från mottagandet av provtagningsutrustningen. Observera att det inte kommer att vara möjligt att frånträda detta avtal efter att företaget har mottagit provtagningskitet med det biologiska materialet, eftersom företaget kommer att börja utföra en tjänst med samma “skräddarsydda” karaktär.  

När det gäller rådgivningstjänster som omfattar analys av kundens information och videomöten kan kunden frånträda avtalet innan företaget börjar analysera informationen, eftersom analysen är av sådan art att den kan betraktas som en “skräddarsydd” tjänst. Efter att företaget har påbörjat informationsanalysen får kunden frånträda avtalet, men kunden kommer endast att få tillbaka 50 % av det betalda priset. Kunden får inte dra sig ur 24 timmar eller mindre innan videorådgivningen börjar. Kunden får ingen återbetalning och tjänsteleveransen anses vara slutförd om kunden inte deltar i videomötet. Företaget är inte ansvarigt för tekniska problem eller andra problem som kunden har och som hindrar kunden från att delta i videomötet.

Uppsägning: Företaget kan när som helst säga upp detta avtal om: (1) Kunden har agerat på ett sätt som visar att Kunden inte har för avsikt att följa, inte kan följa eller har brutit mot någon av bestämmelserna i avtalet, (2) är skyldig att göra det enligt lag (till exempel olagligt tillhandahållande av tjänsterna till Kunden), (3) Tjänsterna tillhandahålls inte längre av Företaget i det land där Kunden är bosatt eller där Kunden använder Tjänsterna, eller (4) Tjänsterna inte längre är kommersiellt tillgängliga. 

6. Patientens samtycke

Genom att få tillgång till företagets tjänster godkänner och försäkrar kunden följande:

Kunden ger sitt samtycke till att företaget, med hänvisning till Genome Sequencing Test, utför sekvenserings- och genotypningstjänster på DNA som extraherats från kundens saliv eller blod. Företaget kommer endast att lämna ut resultaten av den utförda analysen till kunden eller till någon som juridiskt företräder kunden eller som kunden särskilt har godkänt. Kunden förstår och accepterar att all information som Kunden får från tjänsterna inte är medicinsk och/eller klinisk rådgivning. Den är inte utformad för att självständigt diagnostisera, förebygga eller behandla något tillstånd eller sjukdom eller för att fastställa kundens hälsotillstånd. 

Kunden förstår att resultaten av de genetiska profilerna, inklusive resultaten av testet för genomsekvensering, riskbedömning och rekommendationer om riskhanteringsalternativ endast är avsedda för informationsändamål. De utgör inte medicinsk rådgivning eller diagnos. 

Kunden förstår härmed att testet och den genetiska riskanalysen kan leda till att en ökad risk för sjukdomar som cancer och andra sjukdomar upptäcks och att testet och den genetiska riskanalysen kan leda till att tidigare okända familjeband avslöjas.

Dessutom är kunden medveten om att de prover som skickas till företaget kommer att analyseras av ett underleverantörslaboratorium. Företaget kommer att behålla de resultat som framkommer vid provning och analys. Företaget ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs i enlighet med tillämpliga dataskyddsförordningar och därmed vidta alla åtgärder avseende säkerhet i samband med denna typ av behandling. Kunden har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke till lagring av uppgifter. I så fall kommer Kundens test- och analysdata att raderas och Kunden kommer att underrättas om detta. Om Kunden vill återkalla sitt samtycke ska Kunden kontakta den person som ansvarar för personuppgifter via customer-service@eiira.se.

Kunden försäkrar att han/hon är minst arton (18) år gammal om Kunden tillhandahåller ett prov eller får tillgång till kundens genetiska information eller hälsoinformation. Kunden bekräftar och förklarar att tillhandahållandet av ett prov till företaget inte omfattas av några restriktioner i det land där Kunden är bosatt och att Kundens prov och uppgifter kan överföras och/eller behandlas utanför det land där Kunden är bosatt. 

Kunden är ensam ansvarig för alla eventuella konsekvenser som följer av att Kunden delar med sig av åtkomsten till Kundens genetiska information eller hälsoinformation och/eller Kundens rapport som innehåller Kundens analysresultat till andra. Oavsett om Kunden ger Kundens uttryckliga samtycke till behandlingen av Kundens genetiska uppgifter eller hälsouppgifter för forskningsändamål, i enlighet med Företagets sekretessinformation, förstår och erkänner Kunden att tillhandahållandet av ett prov som innehåller Kundens blod eller Kundens biologiska material eller behandlingen av Kundens genetiska eller biologiska uppgifter eller tillhandahållandet av Kundens medicinska journaler eller annan information om Kundens hälsotillstånd inte ger Kunden någon äganderätt och/eller annan rätt till forskning som kan utvecklas av Företaget eller dess samarbetspartners. Kunden förstår särskilt att Kunden inte kommer att få någon ersättning för någon forskning som omfattar eller är ett resultat av behandlingen av Kundens hälsoinformation eller genetiska information eller annan information som Kunden kan lämna till företaget i samband med utförandet av tjänsterna.

Kunden samtycker till att företaget har rätt att vägra att tillhandahålla alla tjänster (eller delar av dem) vid brott mot någon av dessa åtaganden, och kunden ska hålla företaget skadeslöst från allt ansvar, alla kostnader eller skador som uppstår till följd av brottet mot åtagandet.

7. Leverans av produkter

Företaget förbehåller sig rätten att ändra provtagningsmetod och/eller laboratorier under avtalsperioden.

Vid förseningar som inte orsakats av företaget och som inte kunde förutses har företaget rätt att förlänga tiden för utförandet av tjänsten.

8. Ändringar

Företaget har rätt att ändra utbudet av tjänster. Kunden kommer att underrättas om sådana ändringar via sms och/eller e-post.

Företaget har rätt att genomföra ändringar och tillägg till avtalet. Sådana ändringar och tillägg publiceras i och meddelas via portalen. Kunder som inte accepterar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp Avtalet i förtid inom tio (10) dagar i enlighet med punkt 7 ovan. Om kunden inte har sagt upp avtalet inom denna tid anses kunden ha accepterat de nya villkoren.

9. Hantering av personuppgifter och patientinformation

Företaget behandlar kundens uppgifter seriöst och vidtar åtgärder i enlighet med lagar och förordningar. Integritetspolicyn innehåller detaljerna.

10. Begränsning av ansvar 

Företaget ska, inom de gränser som tillåts enligt tillämplig lagstiftning, inte vara ansvarigt för skador på grund av avtalsbrott som inte rimligen kunde ha förutsetts när detta avtal ingicks. Detta inkluderar alla direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda, följdskador eller exemplariska skador relaterade – men inte begränsade – till (a) förluster som inte orsakats av företagets avtalsbrott, (b) användningen eller oförmågan att använda tjänsterna, (c) åtgärder som kunden vidtar baserat på den information/det resultat som kunden får efter att ha köpt och använt tjänsterna, (d) användning av eller tillgång till kundens rapportresultat som inte orsakats av företaget, eller (e) uttalanden eller beteende av tredje part på tjänsterna.

Företaget ansvarar inte för avbrott i tjänsten eller i tillgängligheten som orsakas av: i) fel i användarens hårdvara/utrustning, anslutningsnät, användarens programvara eller fel i programvara som utgörs av tredjepartsprodukter som företaget inte kan åtgärda trots att det har försökt att åtgärda eller kringgå dem på ett professionellt sätt, ii) andra omständigheter som användaren är ansvarig för enligt avtalet, iii) virus eller andra angrepp på säkerheten trots att företaget har vidtagit professionella åtgärder, eller iv) omständigheter som utgör force majeure enligt punkt 11 nedan.

11. Ansvarsfrihet för garantier 

Företaget garanterar inte att tjänsterna och/eller kvaliteten på produkter, information eller annat material som kunden köper eller erhåller via tjänsterna kommer att uppfylla kundens förväntningar. 

Genom att acceptera avtalet bekräftar kunden dessutom att inga råd eller information om tjänsterna, vare sig muntliga eller skriftliga, som kunden erhåller från företaget ska skapa någon garanti om det inte uttryckligen anges i avtalet.

Slutligen godkänner kunden att: 1) Företaget kan inte betraktas som medicinsk och/eller professionell rådgivning om kundens hälsotillstånd och ersätter inte råd från kvalificerade yrkesutövare. 2) De tester och riskbedömningar som görs via företaget ersätter aldrig traditionell hälsovård. Företaget ersätter inte traditionell hälso- och sjukvård utan är ett komplement.

12. Force Majeure

Bolaget betalar ingen ersättning till följd av strejker, bränder, myndighetsåtgärder, arbetskonflikter, olyckor, fel eller förseningar hos underleverantörer, avbrott i allmänna kommunikationssystem eller andra omständigheter som ligger utanför bolagets kontroll, som bolaget inte rimligen kan redogöra för och som bolaget varken kan undvika eller kontrollera. Om en omständighet som omfattas av denna artikel kvarstår efter en period på trettio (30) dagar har båda parter rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. 

13. Meddelanden

Kunden måste ange den e-postadress och det telefonnummer till vilka han eller hon vill få bekräftelser och information om erbjudna produkter och tjänster från företaget. Kunden kan när som helst avregistrera sig från alla sändlistor. Om kontaktuppgifterna ändras under avtalets giltighetstid ansvarar Kunden för att utan dröjsmål meddela företaget om detta. Uppsägning eller andra meddelanden ska meddelas via e-post. 

Meddelandet enligt detta avtal anses ha levererats:
a) om det skickas via e-post eller sms när mottagaren har fått bekräftat att det har levererats
b) om det skickas med rekommenderat brev: två arbetsdagar efter avsändandet, eller
c) om det skickas med bud: när mottagaren har levererat/accepterat det.

14. Allmänna villkor 

Kunden har ingen rätt att överföra detta avtal och/eller sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta till en tredje part.

Arkus har obegränsad rätt att anlita underleverantörer för att uppfylla sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

15. Tillämplig lag och lösning av tvister

Avtalet omfattas av svensk lag. Eventuella rättsliga tvister och förfaranden ska avgöras i enlighet med svensk lag av allmän domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans om inte annat avtalats.